HEM
VERKSAMHETSPLAN
PLANERING
VARDAGSRUTINER
INSKOLNING
LIKA BEHANDLINGSPLAN
KONTAKT
LÄNKAR


Vi som arbetar inom förskolan skall göra det utifrån det uppdrag som finns
skrivet i skollagen och läroplanen.

Från och med 1 april 2006 gäller en ny lag om förbud mot diskriminering och
annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen stärker barns lika rättig-
heter. Den innebär för oss att tillsammans med pedagoger, barn och föräldrar
förebygga och förhindra all kränkande behandling.

Alla som
arbetar med barn ska visa respekt för den enskilda individen och i det
vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

Familjedaghemmet Glada Krokodilen
kommer satsa mycket på arbetet mot
kränkande behandling och strävar efter att uppnå följande, genom engagemang
från mig som pedagog samt föräldrar.

- Hos oss ska ingen utsättas för kränkande
--behandling

- Alla ska känna att de blir respekterade

- Alla ska känna sig trygga hos
-- dagbarnvårdaren

- Alla ska veta vem de ska vända sig till, då
--de själva eller någon kamrat behöver hjälp

- Alla vuxna ska medvetet och aktivt arbeta
--för att likabehandlingsplanen följs

- Ingen ska diskrimineras på grund av kön,
--etnisk tillhörighet, religion eller annan
--trosuppfattning, sexuell läggning eller
--funktionshinder

Ur FN:s barnkonvention: Barnkonventionen bygger på perspektivet;
- barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.


FNs Barnkonvention

Arbetet grundar sig på familjedaghemmens gemensamma värdegrund:
- TRYGGHET, RESPEKT, DEMOKRATI, LIKAVÄRDE


- Kärlek, trygghet, lek och utveckling.


Familjedaghemmet Glada Krokodilen | Angelica Franzén | Mob
070-733 65 58 | Mail angelica.franzen@hotmail.com | Webb www.gladakrokodilen.se


VESTAN VIND
Copyright © 2017. Familjedaghemmet Glada Krokodilen. All Rights Reserved.
WEBBDESIGN