HEM
VERKSAMHETSPLAN
PLANERING
VARDAGSRUTINER
INSKOLNING
LIKA BEHANDLINGSPLAN
KONTAKT
LÄNKAR

Planeringen av verksamheten omfattar en rad moment. Jag vill med de kunskaper jag har om pedagogik, psyko-logi och praktiskt arbete med barn knyta samman verk-samhetens mål med den aktuella barngruppen och de enskilda barnen.

För att klara det har jag förutom löpande kommunikation
i mitt arbete, personalmöten där jag utvärderar min verksamhet och ser vad jag ska arbeta vidare med.

Jag studerar barngruppen och barnen, bl a. för att
få kunskap om hur gruppen fungerar och hur de enskilda barnens fysiska, sociala, språkliga och motoriska utveck-
ling går. Det ger mig information och kunskap om hur jag ska gå tillväga i mitt arbete.

Det levande samtalet är ett viktigt instrument för
utvecklandet av arbetssätt och kunskap. Därför värnar
jag om att öppet samtal om mitt arbete och dess mål
och mening.

Samarbete

Jag samverkar
med andra pedagoger. Varje pedagog
har sin egen pedagogiska inriktning och verksamhet.

1-2 dagar i veckan har vi gemensamma aktiviteter då barnen får möjlighet att bli upp-delade i olika grupper
för tex. knytte, mulle, rörelselekar mm.
När vi träffas, barn och vuxna, delar vi gärna i sång och
rytmik, pyssel, lekar, fotografering, gemensamma luncher,
bakning, sagostunder, teater, bio och temagrupper samt
massa annat spännande.

Vi gör även gemensamma utflykter. Det finns också ett fungerande vikariesystem.

Sekretess

All personal inom barnomsorgen lyder under sekretess-lagen. Det innebär att det man ser, hör eller på annat sätt får reda på om barn och familjer får man inte tala om eller röja för rutomstående. Sekretesslagen innebär även att all dokumentation skall skrivas och utformas på ett sådant sätt att det inte upplevs som kränkande eller medför men för barnet eller föräldrar. Ingen dokumentation lämnas till någon annan utan vårdnadshavares tillstånd.

Vid misstanke om övergrepp har personal inom barn-
omsorgen anmälningsskyldighet.Sjukdom

Att vara i barngrupp innebär en större påfrestning än att vara hemma. Det är lätt att se att barnet är sjukt och det har feber eller dyl, men även utan feber kan ett barn vara dåligt eller ha svårt att orka med vistelsen i en barngrupp.

Det är viktigt att både föräldrar och personal är lyhörda för barnets signaler. Barn hos dagbarnvårdare leker nära varandra och exponeras för många infektioner. Jag arbetar med en barngrupp och kan inte ge den vård ett sjukt barn behöver. Jag arbetar för en frisk barngrupp och föräldrarna vill ha friska barn.

För att uppnå det behöver vi ha ett ömsesidigt
förtroende. Jag ser barnen och tar kontakt med föräldrarna
om jag bedömer ett barn som för dåligt för att orka med verksamheten. Det är en bedömning gjord utifrån vad som är bäst för barnet. Det kan vara svårt att se att ens barn är sjukt på morgonen, ibland märker pedagogerna det först på dagen och tar då kontakt med föräldrarna som hämtar sitt barn. Ett barn som varit sjuk och haft feber bör vara hemma och feberfri en dag innan det kommer tillbaka till mig, för att hinna återhämta sig helt.- Kärlek, trygghet, lek och utveckling.


Familjedaghemmet Glada Krokodilen | Angelica Franzén | Mob
070-733 65 58 | Mail angelica.franzen@hotmail.com | Webb www.gladakrokodilen.se


Copyright © 2017. Familjedaghemmet Glada Krokodilen. All Rights Reserved.
WEBBDESIGN