HEM
VERKSAMHETSPLAN
PLANERING
VARDAGSRUTINER
INSKOLNING
LIKA BEHANDLINGSPLAN
KONTAKT
LÄNKAR


Mina öppettider varierar efter era behov. Frukost serveras mellan 07.30-08.00. De barn
som börjar sin dag klockan 08.00 ska då ha ätit frukost hemma. Under frukosten pratar
vi lite om vad som kommer att ske under dagen och ibland förbereds även lunchen då
jag lagar vår egen mat. Matsedeln planeras en vecka i taget och följer Livsmedels-verkets riktlinjer för barnomsorgens måltider i möjligaste mån.

Klockan 09.00 börjar dagens aktiviteter och oftast ser vi till att vara ute vid den tiden,
och de barn som lämnas klockan 09.00 tas emot utomhus.

Vi äter alltid en frukt på förmiddagen,
--i samband med våra aktiviteter.

I den mån det går äter vi gärna lunchen
--utomhus, men detta sker sällan under
--vinterhalvåret.

Lunchen brukar intas vid 11.30-12.00 och
--mellanmål serveras mellan 14.15-14.45


Om ditt barn är sjukt eller ledigt

Om ditt barn är sjukt eller ledigt vill jag att du meddelar mig före klockan 07.30. Jag vill också att ni ringer och berättar
när ert barn blivit friskt eller om det är någon annan som ska hämta/lämna barnet. Detta är viktigt att veta för att kunna planera aktiviteter och mat.

Telefonnummer
Angelica: 070-733 65 58

Köregler för Glada Krokodilen
Jag följer stadsdelens regler för intagning.

Ledig plats ska erbjudas den som stått i längst i kö
och önskar plats den aktuella månaden eller tidigare.
Finns ingen kö den aktuella månaden eller tidigare kan
barn som önskar plats senare erbjudas plats. Barn som har syskon i verksamheten ska erbjudas plats om plats finns.

Stadsdelens regler för maxtaxa gäller.

Min verksamhetsplan är ett försökt att beskriva mitt
arbetssätt och min pedagogik. Den representerar också
mina mål och visioner för mig som dagbarnvårdare och för
mitt arbete. Verksamhetsplanen är inte slutgiltig utan för-
ändras ständigt utifrån mitt arbete, mina kunskaper och
barngruppen.

En viktig del i arbetet med barnen är att ständigt vara
öppen och under utveckling för att undvika stagnation
och enformigt tänkande.

Det finns inga sanningar som helt fångar och beskriver hur
man ska bemöta ett barn och en grupp. Det är min uppgift att använda alla arbetssätt och metoder för att främja barnens
utveckling och för att ge dem en kärlekfull, trygg och utvec-
klande tillvaro hos mig. Därför har jag valt att inte binda mig
vid någon speciell pedagogik utan står fri att utifrån enskilda
barn och barngruppens sammansättning välja det arbetssätt
som passar bäst.
Som förälder lämnar man det värdefullaste man har, det man
älskar mest i världen till mig som dagbarnvårdare och min upp-
gift är att med all min förmåga och kunskap ta hand om barnet, så att föräldrarna kan vara på sitt arbete utan att känna oro
och skuld. Jag behöver ett nära samarbete med barnens
föräldrar och en tillit till varandra för att på bästa sätt kunna
tillvarata barnens behov.

KLAGOMÅLSHANTERING

Jag har som mål
att erbjuda god kvalitet i min verksamhet. Ingen är så bra att det inte kan bli bättre och klagomål och synpunkter bidrar till att utveckla verksamheten.

Jag ser klagomål som ett utmärkt tillfälle till förbättring av verksamheten. Klagomålshantering är ett sätt att;

Stärka föräldrar och vårdnadshavares inflytande.

• Utöka dialogen med föräldrar och vårdnadshavare.

• Underlätta att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten.

• Öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att jag tar synpunkter på allvar.

Om Du som förälder har klagomål på famijedaghemmets verksamhet, använd nedanstående arbetsgång:

I mitt familjedaghem vill jag/vi uppmuntra till att synpunkter/klagomål på verksamheten eller på mig/oss som pedagog tas upp på en gång. Om du/ni efter kontakt med pedagogen fortfarande har klagomål, vill jag/vi att du kontaktar:

Utbildningsförvaltningens Klagomålshantering,
Jens Westmark
: 08-508 33 754

eller Kontaktcenter 08-508 00 508

-Min verksamhet skulle kunna kännetecknas av kärlek, trygghet, lek och utveckling.


- Kärlek, trygghet, lek och utveckling.


Familjedaghemmet Glada Krokodilen | Angelica Franzén | Mob
070-733 65 58 | Mail angelica.franzen@hotmail.com | Webb www.gladakrokodilen.se


Copyright © 2017. Familjedaghemmet Glada Krokodilen. All Rights Reserved.
WEBBDESIGN